MÈTODOS DE PAGAMENTU


  1. - PAYPAL (cun CARTA DE CRÈDITU, CARTA PREPAGADA, fintzas POSTEPAY, o CONTO PAYPAL): est sufitziente de mi dare s’indiritzu e-mail tou e s’indiritzu a ue ispedire su CD. As a retzire una e-mail dae assistenza@paypal.it (cun Ogetu: STEFANIA DELUIGI - CD FULLY ALIVE. Pedida de pagamentu PayPal) in ue as a agatare su link deretu de abbatigare pro fàghere su pagamentu seguru on-line

ASSEGNU BANCÀRIU non trasferìbile de m’imbiare pro posta ordinària

BONÌFICO BANCÀRIU

VÀLLIA POSTALE

  1. - RECÀRRIGA CARTA POSTEPAY


Si non as sa possibilidade de impreare perunu de sos mètodos de pagamentu inditados subra podes, in bia de su totu istraordinària, pagare pro mèdiu de RECÀRRIGA TELEFÒNICA (a su nùmeru frunidu dae a mie de cuncordare in su mamentu) pro un’importu de 15 euro pro su CD e de 10 euro pro sa versione digitale.

Còmpora “Fully Alive!” su CD nou meu de inèditos.

Pro lu comporare imbia una e-mail a stefania.deluigi@tiscali.it e t’at a èssere ispedidu deretu a domo o a cale si siat logu tue m’as a inditare.

Sardu

Còmpora